အခုဆိုဒ္နွင့္ပက္သက္ျပီး

Policy

ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့ကုမႊဏီသည္1992ခုနွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း ေဆးေလာကတြင္ကြ်မ္းက်င္အဆင့့့္ျဖစ္တဲ့အလုပ္အကိုင္မိတ္ဆက္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ အားလုံးရဲ ့ေမတၱာအက်ိဳးေက်းဇူးေျကာင့္ယခုလက္ရွိေစ်းကြက္တြင္ထိပ္တန္းရွယ္ယာရွင္ကုမဏီအေနျဖင့္ေရာက္ရွိလို ့ေနပါသည္။ အခုနွစ္ေတြမွာဆိုရင္ျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ေဆးေလာကသာမက အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္လဲအလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္သူဦးေရနဲပါးလာမႈမ်ားေျကာင့္နိုင္ငံျခားသားမ်ားရဲ ့ပါ၀င္ကူညီမႈမ်ားလဲအမ်ားအျပားလိုအပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့ကုမႊဏီသည္္သက္ျကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးe-care လို့ေခၚေသာဆိုဒ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္မွစျပီးနိုင္ငံျခားသားမ်ားအဖဲြ.၀င္ျခင္းကိုစတင္လက္ခံခဲ့ပါသည္။အဲဒီရလဒ္ေျကာင့္ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို့ကုမႊဏီသည္နိုင္ငံျခားသားကိုပထမဦးဆံုးမိတ္ဆက္ေပးေသာကုမဏီအျဖစ္သက္ျကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေလာကတြင္နာမည္ရလာခဲ့ျပီးအခုလက္ရွိတြင္လဲ အဖဲြ ့၀င္နိုင္ငံျခားသားဦးေရပာာမ်ားျပားလွ်က္ရွိပါသည္။အခုဆိုရင္သက္ျကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္အကိုင္အျပင္တျခားေသာကုမဏီမ်ားတြင္လဲအလုပ္အကိုင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းကိုလဲစတင္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို ့ကုမႊဏီကိုဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ေသာနိုင္ငံျခားသားမ်ားသာမကနုိင္ငံျခားမွတိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္လာေသာနိုင္ငံျခားသားမ်ားလဲရွိပါသည္။

ယခုလက္ရွိကုမၸဏီတြင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာနိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာဂ်ပန္တြင္ျကာျမင့္စြာေနထိုင္လ်က္ရွိေသာေအးဂ်ဴးဗီဇာ၊ေတးက်ဴးဗီဇာ၊ဂ်ပန္လူူမ်ိဴးမွီခိုဗီဇာနွင့္ေက်ာင္းသားဗီဇာမ်ားအျပင္အျခားေသာဗီဇာအမ်ိဴးအစားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို့၏ကုမၸဏီတြင္အေရာင္း၀န္ထမ္း၊အင္ဂ်င္နီယာ၊ဟိုတယ္သန့္ရွင္းေရး၊ထမင္းလ္ိပ္အေရာင္၀န္ထမ္းစသည္ျဖင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္္ျပန့္ရွိေသာေျကာင့္ကိုက္ညီမွဴရွိေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုမိ္တ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ကြ်န္ေတာ္/မတို့၏linkstaffကုမၸဏီသည္ဂ်ပန္ကုမဏီမ်ားသို့အရည္အခ်င္းရွိေသာအလုပ္လုပ္လိုေသာလူုမ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ဂ်ပန္ကုုမၸဏီမ်ား၏လုပ္သားရွားပါးလာမွဴမ်ားကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မွဳနွင့္ပက္သက္

အခုဆိုဒ္နွင့္ပက္သက္ျပီး
၀န္ထမ္းခန္ ့အပ္တာနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးJob'sWorldကတာ၀န္ခံမွတဆင့္အလုပ္ရွာတဲ့သူနဲ ့အလုပ္ေခၚတဲ့ကုမၸ
ဏီကိုခ်ိတ္ဆက္မိေအာင္ေဆာင္၇ြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

page top