အလုပ္ရွာသူမ်ားအတြက္မွတ္ပံုတင္ပံုစံ

[ပုဂၢိဳေ၇းဆိုင္၇ာအခ်က္အလက္မ်ား]

အမည္ *
ဓာတ္ပုံ

တိုင္းျပည္ *   တျခားေရြးရန္ 
ဗီဇာအမ်ိဳးအစား *
  •   ့လက္ထပ္ထားေသာဗီဇာမ်ားျဖင့္ေနထိုင္သူ  
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သည့္နွစ္ နွစ္
အရည္အခ်င္း
ေမြးေန နွစ္   လ   ရက္  
အိမ္ေထာင္သည္ . လူလြတ္       ကေလး ေယာက္
က်ား/မ      
E-mail *
ဖုန္းနံပါတ္ *
zip code
လိပ္စာ
ဘူတာနာမည္ *
တျခားသိလိုေသာအေျကာင္းအရာမ်ား

[လိုခ်င္ေသားအလုပ္အကိုင္အမ်ိဴးအစား]

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား ၁*
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား ၂*
အလုပ္လုပ္ခ်င္တ့ဲေနရာ.ေဒသ *
(ပထမဆုံးဦးစားေပး)
             
အလုပ္လုပ္ခ်င္တ့ဲေနရာ.ေဒသ
(ဒုတိယဦးစားေပး)
             
အလုပ္ပံုစံ      
ေမ်ွာ္မွန္းတစ္နွစ္၀င္ေငြ *
အလုပ္ေျပာင္းခ်င္တဲ့အခ်ိန္ကာလ *

[ဘာသာစကားအ၇ည္အခ်င္းLevel]

ေနာက္ဆံုးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္း
ေက်ာင္းနာမည္
MAJORဘာသာရပ္
လက္ရွိတစ္ႏွစ္၀င္ေငြ
လုပ္္္သက္္အေတြ ့အျကံု
ဘာသာစကားစြမ္းရည္

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား

တရုတ္ဘာသာစကား

တျခားဘာသာစကား

ဘာသာစကားေအာင္လက္မွတ္

အဂၤလိပ္စာ LEVEL

ဂ်ပန္စာ LEVEL

တျခားဘာသာစကား LEVEL

ကားေမာင္းလိုင္စင္ရိွမရွ *

[အတည္ျပ ူျခင္း]

ကုမၸဏီနာမည္၁
ကုမၸဏီနာမည္၁
လုပ္္္သက္၁
လုပ္္္သက္၁
တစ္နွစ္၀င္ေငြ
ကုမၸဏီနာမည္၂
အလုပ္အေျကာင္းအရာ၂
အလုပ္ပုံစံ၂
လုပ္္္သက္၂
တစ္နွစ္၀င္ေငြ
ကုမၸဏီနာမည္၃
အလုပ္အေျကာင္းအရာ၃
အလုပ္ပုံစံ၃
လုပ္္္သက္၃
တစ္နွစ္၀င္ေငြ

[အျကံျပ ုလႊာ]

ဒီဆိုဒ္ကိုဘယ္လိုလုပ္ျပီးသိတာလဲ။* တစ္ခုနွင့္အထက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ

                   

page top