နုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္အသုံး၀င္မ့ဲအခ်က္အလက္မ်ား

ဒီဆိုဒ္ပာာဆိုရင္ ဂ်ပန္မွာေနထိုင္ေနတဲ့နုုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဒီကုမႊဏီမွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့နုိင္ငံျခားသား၀န္ထမ္းမ်ားက「 ဒီအေျကာင္းအရာနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးအေသးစိတ္သိခ်င္တယ္」「ဒီပာာနားမလည္လို ့ဒုကၡေရာက္ေနလို ့ပါ」「ဒီအေျကာင္းအရာနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးနားမလည္ရင္ဘယ္မွာေမးရင္ရလဲနားမလည္လို ့」ဆိုတ့ဲအေျကာင္းအရာေတြထဲကနားမလည္တာကိုဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ရွင္းျပေပးျပီးကူညီေပးခ်င္ပါတယ္။ ပံုမွန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို ့နဲ ့ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးေစလိုပါတယ္။

ဗီဇာသက္တမ္းတိုးသတင္းအခ်က္အလက္

ေက်ာင္းသားဗီဇာကေနတရား၀င္အလုပ္ဗီဇာေျပာင္းျခင္းမ်ားနွင့္ပက္သတ္ျပီးလိုအပ္ေသာအျကံအဥာဏ္ေပးျခင္းကိုလည္း၀န္ေဆာင္မွဳေပးပါသည္။

လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတို ့ကုမႊဏီမွာ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား . မွွီခိုွဗီဇာမ်ား . ေအးက်ဴးဗီဖာမ်ား . ေတးက်ဴးဗီဖာမ်ား . ဂ်ပန္လူမ်ိဳးနဲ ့လက္ထပ္ထားေသာဗီဇာမ်ားျဖင့္ေနထိုင္သူမ်ားကိုအလုပ္မိတ္ဆက္ေပးေနပါသည္။
အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာမိမိလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္အမ်ိဴးအစား၊အေျခအေနမ်ားကိုလက္ခံေဆြးေႏြးျပီးလိုအပ္ေသာအျကံအဥာဏ္ေပးျခင္းကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အရင္ဆံုးအဖြဲဲ ့၀င္ျပီးမွေမးခြန္းမ်ားကိုလက္ခံေဆြးေႏြးေပးပါသည္။

[ဆက္သြယ္ရန္]

ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ျခင္း
[TEL] 03-3401-8907 (in Japan)
81+ 3-3401-8907(from outside Japan)

ေမလ္းမွလည္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
[MAIL] e-care@linkstaff.jp

Link Staffကုမၸဏီလိမိတက္ e-care ဌာန

page top