အလုပ္အကိုင္ျပသာနာမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ေျကာင့္ေသခ်ာအမွားအယြင္းမရွိျဖစ္ခ်င္ Job's World ရဲ ့၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္

အလုပ္ရွာ/အလုပ္ေျပာင္းခ်င္သူမ်ားအတြက္အစီအစဥ္

အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ေမးလ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္း

Job'sWorldတြင္(ဂ်ပန္လူမ်ိဴး/တရုတ္လူုမ်ိဴး/ကိုရီးယားလူမ်ိဴး)စတဲ့ဘာသာေတြနဲ့အလုပ္ေျပာင္းျခင္း/အလုပ္ရွာျခင္းတြင္အခက္အခဲမ်ားရွိပါကေမးလ္ကေနဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္ရွင္။

အင္တာဗ်ဴးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္

အလုပ္ေလ်ာက္ခ်င္တဲ့ကုမဏီရဲ့အင္တာဗ်ဳးတြင္အသံုး၀င္ေစမည့္အခ်က္အလက္မ်ား/အေျကာင္းအရာမ်ားကိုေမးလ္မွအျကံဥာဏ္ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မွဳျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ေခၚဆိုခ်င္သည့္ကုမဏီမ်ားရဲ့အခ်က္အလက္

အလုပ္ေလ်ာက္ရာတြင္လိုအပ္္ေသာစာရြက္စာတမ္းျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ကူညီေပးျခင္း

 • ဂ်ပန္စာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းစစ္ေဆးေပးျခင္း
 • ဂ်ပန္စာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းစစ္ေဆးေပးျခင္း
 • အင္တာဗ်ဴး၀င္နိုင္ရန္အတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
 • ဒုတိယအဆင့္အင္တာဗ်ဴးအတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
 • အင္တာဗ်ဴးတြင္ဘာသာျပန္ေပးျခင္း

အလုပ္တစ္ခုထဲကိုပဲတစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္နူိင္တဲ့ဦးေရတိုးပြားေအာင္ျကားကေနေစ့စပ္လုပ္ကိုင္မႈ

 • အလုပ္ကိုတန္ဖိုးထားတဲ့နိုင္ငံျခားသား၀န္ထမ္းရွိေပမဲ့လဲအလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္မရွိရင္အဲဒီအလုပ္ပာာအဆင္မေျပနုိင္ဘူး
  • ၀န္ထမ္းခန္ ့အပ္တဲ့အခါအမွားမပါေအာင္ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္း
  • အလုပ္ရေျကာင္းသိရခ်ိန္မွအလုပ္၀င္ခ်ိန္ထိစာရြက္စာတမ္းျပင္ဆင္ျခင္း
  • အလုပ္၀င္ျပီးေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္လည္းအခက္အခဲရွိပါကကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္း
 • ဖုန္း/ေမးလ္ျဖင့္အခက္အခဲမ်ားကိုေမးျမန္းျခင္း
 • 2လတြင္တစ္ျကိမ္ေတြ့ဆံုျပီးေမးျမန္းျခင္း)

၀န္ေဆာင္မွဳနွင့္ပက္သတ္ျပီးေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

page top